SIKÇA SORULAN SORULAR

I – Kaza Sigortalarında:
A) Oto Kaza Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tesbit tutanağı ( kaza zaptı ),
• Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi ,
• Ehliyet fotokopisi,

Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;
• Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
• Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
• Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu’nca tasdiki
Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

1) Kasko sigortalarında:
– Beyan,
– Hasarlı aracın fotoğrafı,
– Yük irsaliyesi.
Çalınma durumlarında;
– 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
– Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

2) Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında:
a) Maddi Hasarlarda:
– Karşı aracın detayları,
– Karşı aracın ruhsat fotokopisi,
– Poliçe fotokopisi veya aslı,
b) Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )
Yaralanma durumunda :
– Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
– Tedavi masrafları
Ölüm durumunda :
– Ölüm muayene otopsi raporu,
– Aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı )
– Veraset ilamı,
– Ölenin gelir durumu belgesi,

B ) Ferdi Kaza Sigortalarında:
• Kaza raporu
• Ölüm durumunda veraset ilamı,
• Maluliyet halinde hastane raporu,

C) Hırsızlık Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

D) Cam Kırılması Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Kırılan camın detayları,

E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında:
• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
• İşe başlama tarihi, S.S.K.’ na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
• Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
• S.S.K.’ nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

F) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında:
• Kaza zaptı,
• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.

II -Yangın Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
• İtfaiye raporu,
• Takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
• Tapu ve/ veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
• Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
• Karakol zaptı,
• Giriş çıkış faturaları,
• Mutabakatname,
• Talepname

III – Mühendislik Sigortalarında:
Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında:
– Poliçe aslı veya fotokopisi,
– Poliçe prim makbuzu,
– Olayı anlatan detaylı beyan,
– Teknik rapor,
– Fotoğraf,
– Hırsızlık ise karakol zaptı,
– Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )
İnşaat / Montaj Sigortalarında:
– Poliçe aslı veya fotokopisi,
– Poliçe prim makbuzu,
– Keşif özeti,
– Hasar keşfi,
– Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar,
– Fotoğraf,
– Olayı anlatan detaylı beyan,
– Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

IV – Nakliyat Sigortalarında:
a) Deniz Nakliyatında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Fatura aslı veya fotokopisi,
• Konşimento aslı veya fotokopisi,
• Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
• Muayene tutanağı,
• Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
• Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdare sirezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
• Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
• Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
• Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
• Time – sheet ve çeki listesi,
• Gümrük kapanış beyannamesi,
• Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,
• Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,
• Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu,
• Yükleme manifestosu,
• Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ), Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.
b) Kara – Hava – Demiryolu Nakliyatında:
• Poliçe – Fatura – Hamule senedi veya Konşimento, ( Yurtiçi nakliyeler de sevk irsaliyesi )
• Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı,(Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
• Muayene tutanağı,
• Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
• Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tesbiti gerekmektedir.
• Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,
• Gümrük kapanış beyannamesi,
• Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
• Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
• Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye’ deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.

Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tesbit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında ayrıca her olayın özelliklerine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar da istenilebilir.
Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına beyanına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde teminatları içermesi için sigorta şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

Poliçenizi mutlaka okuyunuz.
Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Sigorta genel şartlarını inceleyiniz.
Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir.
Söz konusu genel şartların, satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.

Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir.

Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta poliçelerinde sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. Özel şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer alan özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta teminatı, aksi belirtilmedikçe sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır.

Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.
Bazı sigorta poliçeleri müşterek sigorta (sigorta bedelinin poliçede belirtilen belli bir yüzdesinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek olarak yapılması) ve/veya muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmaktadır. Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük önem taşımaktadır.
Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan "bina değeri" teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, evinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.
Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.
Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.